Μασχαλιαία Χώρα

Χειρουργική Μασχαλιαίας Χώρας

Σε περίπτωση διάγνωσης κακοήθειας στο μαστό είναι απαραίτητος ο έλεγχος των λεμφαδένων της σύστοιχης μασχάλης, ώστε να εξακριβωθεί εάν καρκινικά κύτταρα έχουν μεταναστεύσει σε αυτούς ή όχι. Σε περίπτωση διήθησης ενός ή περισσότερων λεμφαδένων από μεταστατικά κύτταρα είναι απαραίτητη η αφαίρεση όλων των λεμφαδένων της μασχάλης. Η χειρουργική λοιπόν της μασχαλιαίας χώρας γίνεται για διαγνωστικούς λόγους
(να εντοπίσουμε εάν υπάρχει νόσος έξω από το μαστό) και για θεραπευτικούς λόγους (να αφαιρέσουμε τους λεμφαδένες που πάσχουν). Η σύγχρονη χειρουργική προσέγγιση της μασχάλης είναι πλέον πιο εξειδικευμένη από ό,τι στο παρελθόν, που αφαιρούνταν όλοι οι λεμφαδένες ανεξαρτήτως του εάν έπασχαν ή όχι, καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές για διάγνωση από ό,τι για θεραπεία.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται :

Για Διάγνωση

Η τεχνική της ανίχνευσης και βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού, δηλαδή του πρώτου λεμφαδένα που λαμβάνει λέμφο από το μαστό. Η ανίχνευση πραγματοποιείται με διπλή τεχνική έγχυσης ραδιοφαρμάκου προεγχειρητικά και μπλέ χρωστικής διεγχειρητικά, για ανίχνευση του πρώτου λεμφαδένα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ενώ η βιοψία αυτού πραγματοποιείται διεγχειρητικά με τεχνική ταχείας βιοψίας σε πολλαπλές τομές.

Για Θεραπεία

Ο μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός 2 ή και 3 επιπέδων, η αφαίρεση δηλαδή όλων των λεμφαδένων της μασχάλης, εάν υπάρχει διήθησή τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια δίκαιη χειρουργική θεραπευτική διαστρωμάτωση των ασθενών ανάλογα με την έκταση της νόσου στη μασχάλη, δηλαδή:

  • σε διαγνωσμένη νόσο προεγχειρητικά με FNA ή Core biopsy των μασχαλιαίων λεμφαδένων,
    πραγματοποιείται λεμφαδενικός καθαρισμός ΙΙ/ΙΙΙ επιπέδων
  • σε αρνητικούς κλινικά και απεικονιστικά λεμφαδένες, διενεργείται η τεχνική της ανίχνευσης
    και βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού και
  • σε θετικό λεμφαδένα φρουρό, η χειρουργός προχωρά σε πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό ΙΙ
    επιπέδων και επί ενδείξεων και 3ου επιπέδου
  • σε αρνητικό λεμφαδένα φρουρό, δεν πραγματοποιείται άλλος χειρισμός στη μασχάλη

Με τον τρόπο αυτό, ασθενείς χωρίς μεταστατική νόσο στη μασχάλη δεν επιβαρύνονται με χειρουργική επέμβαση που δεν τη χρειάζονται (λεμφαδενικό καθαρισμό) ενώ ασθενείς με μασχαλιαία επέκταση της κακοήθειας, λαμβάνουν την απαραίτητη χειρουργική θεραπεία που θα βοηθήσει στην επιβίωσή τους.