Βασικοί όροι για τον καρκίνο του μαστού

Βασικοί όροι για τον καρκίνο του μαστού

Βασικοί όροι

Πρωτοπαθής εστία (Primary Tumor): είναι η αρχική καρκινική εστία στο προσβεβλημένο όργανο. Εάν η καρκινική βλάβη είναι περιορισμένη στο βασικό όργανο, η νόσος είναι τοπική, εάν έχει επεκταθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες είναι τοποπεριοχική (Locoregional) και εάν έχει προσβάλλει και γειτονικούς ιστούς είναι τοπικά προχωρημένη (Locally Advanced).

Δευτεροπαθείς εντοπίσεις (Metastatic Disease de Novo): είναι οι εστίες που εντοπίζονται σε άλλα όργανα, απομακρυσμένα από το αρχικό. Τα όργανα που προσβάλλονται ποικίλλουν ανάλογα με τον αρχικό καρκίνο και την έκταση της διασποράς του.

Εξαίρεση Πρωτοπαθούς εστίας: είναι η χειρουργική εξαίρεση της αρχικής εστίας και ενδεχομένως των περιοχικών λεμφαδένων. Εάν η νόσος έχει αφαιρεθεί με καθαρά όρια η εκτομή χαρακτηρίζεται ριζική (R0) ενώ εάν έχει παραμείνει μικροσκοπική νόσος, η εκτομή χαρακτηρίζεται R1.

Τοπική Υποτροπή (Local Recurrence): είναι η επανεμφάνιση της νόσου, σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα, στο σημείο της προηγηθείσας χειρουργικής εξαίρεσης στο βασικό όργανο.

Συστηματική Υποτροπή (Systemic Recurrence): είναι η επανεμφάνιση της νόσου σε απομακρυσμένα όργανα, σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της αρχικής θεραπείας της πρωτοπαθούς εστίας, και ενώ δεν υπήρχε εικόνα δευτεροπαθών εντοπίσεων στην αρχική σταδιοποίηση.

Χημειοθεραπευτικά Φάρμακα: Πρόκειται για φάρμακα που οδηγούν τα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα καρκινικά κύτταρα στο θάνατο, παρεμβαίνοντας στην αναπαραγωγή του DNA. Παράλληλα, επιδρούν και σε φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού (αιμοποιητικά, δέρματος, βλεννογόνων) με αποτέλεσμα νοσηρότητα από άλλα όργανα.

Χημειοθεραπευτικά Σχήματα: διάφοροι συνδυασμοί χημειοθεραπευτικών, που χορηγούνται ενδοφλέβια (μερικά και ως δισκία) σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από την ταχύτητα πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων αλλά και τις παρενέργειες που προκαλούν.

Στοχευμένες θεραπείες: νεότερα εξειδικευμένα μόρια που παρεμβαίνουν σε ποικίλα κυτταρικά μονοπάτια που εμπλέκονται στον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση του καρκινικού κυττάρου (αντιορμονικές θεραπείες, αντισώματα κλπ).

Συνολική Επιβίωση (Overall Survival): εκφράζει το ποσοστό των ασθενών που επιβιώνουν μετά από τη διάγνωση του καρκίνου. Υπολογίζεται συνήθως στα 5 και στα 10 έτη, και αναφέρεται ανάλογα με το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση, Χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτίμηση της πρόγνωσης καθώς και την σύγκριση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων θεραπειών.

Επιβίωση Χωρίς Υποτροπή (Disease Free Survival): εκφράζει το ποσοστό των ασθενών που επιβιώνουν χωρίς υποτροπή της νόσου, είτε τοπική είτε συστηματική, μετά την αρχική θεραπεία.