Μαστεκτομή με διατήρηση συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω – Nipple Sparing Mastectomy

Μαστεκτομή με διατήρηση συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω – Nipple Sparing Mastectomy

Αποτελεί την πλέον σύγχρονη προσέγγιση στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η μαστεκτομή. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του μαζικού αδένα μέχρι τον υποθηλαίο ιστό με διατήρηση του συμπλέγματος θηλής- θηλαίας άλω στο επίπεδο του χορίου και ακολουθείται πάντα από άμεση αποκατάσταση, ενός ή δύο σταδίων, ανάλογα με το εφικτό-επιθυμητό μέγεθος του νέου μαστού.

Πότε επιλέγεται;

Αρχικά, η επιλογή της τεχνικής αφορούσε ενδοπορικά καρκινώματα (In Situ) αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα διηθητικά καρκινώματα μικρότερα των 2 εκατοστών, ενώ πλέον χρησιμοποιείται και σε μαστεκτομές μείωσης κινδύνου (προφυλακτικές) σε υγιή άτομα με γονιδιακή μετάλλαξη. Οι προϋποθέσεις πλέον για την επιλογή της τεχνικής είναι:

– Ογκολογικές: καρκίνωμα, ενδοπορικό ή διηθητικό, που να μην επεκτείνεται στον υποθηλαίο ιστό, ώστε να επιτρέπει τη διατήρηση του συμπλέγματος θηλής- θηλαίας άλω με υγιή εγχειρητικά όρια

– Αισθητικές: Μικρό μέχρι μεσαίο μέγεθος μαστού (B-C Cup) και καθόλου ή μικρή πτώση του μαστού (σταδίου Ι)

Πως διενεργείται;

Η επιλογή της τομής γίνεται με κριτήριο την αποφυγή μεγάλων τομών στο δέρμα του μαστού αλλά και τη βιωσιμότητα του μεγάλου δερματικού κρημνού που δημιουργείται. Οπότε είναι:

– είτε στην περίμετρο του μαστού (πλάγια πτυχή- υπομαστική πτυχή)
– είτε περιθηλαία, κατά τη ήμισυ της περιμέτρου της θηλής, με πλάγια επέκταση.

Η αποκόλληση του μαζικού αδένα ακολουθεί τους κλασικούς κανόνες της μαστεκτομής με ιδιαίτερη προσοχή στην υποθηλαία περιοχή, όπου επιδιώκεται ριζική μεν εκτομή του αδένα με διαφύλαξη ωστόσο της αγγείωσης της θηλής.

Πιθανοί Κίνδυνοι;

Από ογκολογικής άποψης, είναι δυνατό να ανευρεθεί διήθηση του υποθηλαίου ιστού στο τελικό χειρουργικό παρασκεύασμα με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η αφαίρεση και του συμπλέγματος θηλής- θηλαίας άλω. Επιπλέον, είναι δυνατό να παρουσιαστεί ατελής επούλωση του δέρματος ή και της θηλής, που συνήθως αναλαμβάνει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η θηλή δεν διατηρεί συνήθως την αισθητικότητά της, καθώς τα υπεύθυνα νεύρα θυσιάζονται κατά τη μαστεκτομή, μπορεί όμως να διατηρεί κάποια διεγερσιμότητα, ενώ είναι δυνατό να εμφανιστεί και αποχρωματισμός της θηλαίας άλω.

Ποια είναι τα αποτελέσματα;

Όταν τίθενται οι σωστές ενδείξεις, η τεχνική έχει άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα, με:

– τοπική υποτροπή στο σύμπλεγμα θηλής- θηλαίας άλω μικρότερη από 2% στη δεκαετία
– ικανοποίηση ασθενών από το αισθητικό αποτέλεσμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 85%

Διαβάστε για τις επεμβάσεις της Μαστεκτομής:

Μαστεκτομή με διατήρηση συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω – Nipple Sparing Mastectomy

Αποτελεί την πλέον σύγχρονη προσέγγιση στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η μαστεκτομή. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του μαζικού αδένα μέχρι...

Περισσότερα