Επεμβάσεις Συμμετρίας Μαστών

Επεμβάσεις Συμμετρίας Μαστών

Οποτεδήποτε πραγματοποιείται μείζων χειρουργική επέμβαση στο μαστό, δηλαδή  ογκοπλαστική εκτομή ή μαστεκτομή με αποκατάσταση, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την  επίτευξη συμμετρίας με τον ετερόπλευρο μαστό. Αυτή συνήθως περιλαμβάνει κατάλληλη  αισθητική επέμβαση στον υγιή μαστό και μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την ογκολογική επέμβαση ή σε δεύτερο χρόνο, όταν παγιωθεί η μεταθεραπευτική εικόνα του πάσχοντος μαστού.  Πραγματοποιείται πάντα μετά λεπτομερή έλεγχο του μαζικού παρεγχύματος για να
αποκλεισθεί λανθάνουσα νόσος στον υγιή μαστό και μπορεί να είναι:

  • επέμβαση ανόρθωσης, η λεγόμενη μαστοπηξία, με αφαίρεση μόνο δέρματος του μαστού,  ώστε να υπάρξει συμμετρία του υγιούς μαστού με τον πάσχοντα, όσον αφορά στη θέση και  το σχήμα
  • επέμβαση μείωσης, με αφαίρεση και μαζικού παρεγχύματος, ώστε να υπάρξει συμμετρία
    και ως προς τον όγκο
  • αυξητική επέμβαση του υγιούς μαστού, με χρήση ενθέματος σιλικόνης σε περίπτωση αύξησης του μεγέθους του νοσούντος μαστού κατά την πλαστική αποκατάσταση
  • αυξητική με ανόρθωση, σε περίπτωση μεγάλης πτώσης και μικρού μεγέθους του υγιούς μαστού