κλινική εξέταση μαστού

Κλινική Εξέταση

Η κλινική εξέταση του μαστού περιλαμβάνει τη λήψη του ιατρικού ιστορικού της εξεταζόμενης, την αναζήτηση σημείων νοσολογίας, την εκτίμηση εργαστηριακών εξετάσεων, τη διαφορική διάγνωση, την εκτίμηση – σύσταση για περαιτέρω διερεύνηση – αντιμετώπιση και τέλος την καταγραφή όλων των παραπάνω. Συγκεκριμένα:

Ιστορικό: διακρίνεται σε ειδικό, που αφορά στο μαστό, γυναικολογικό, κληρονομικό και γενικό που αναφέρεται στη συνολική κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας του εξεταζόμενου. Ειδικότερα, αναζητώνται συμπτώματα από τους μαστούς (είδος, έναρξη, διάρκεια, ένταση, παράγοντες που τα επηρεάζουν), γνωστές παθήσεις, προηγηθέντες χειρισμοί (χειρουργεία, βιοψίες). Στο γυναικολογικό ιστορικό λαμβάνονται στοιχεία που αφορούν και στο μαστό, δηλαδή εμμηναρχή, εμμηνόπαυση, κυήσεις και ηλικία αυτών, θηλασμός, λήψη ορμονικών σκευασμάτων. Στο κληρονομικό ιστορικό αναζητώνται στοιχεία κληρονομούμενης νόσου στο μαστό και ειδικά κακοήθειας. Τέλος, στο γενικό ιστορικό αναζητώνται παθήσεις άλλων οργάνων, προηγηθείσες επεμβάσεις, φαρμακευτική αγωγή, χειρουργικές επεμβάσεις, αλλεργίες,

Σημεία Νοσολογίας: εξετάζονται οι μαστοί επισκοπικά και ψηλαφητικά (συμμετρία, δέρμα, θηλές, παρέγχυμα), το θωρακικό τοίχωμα (πλευρές, πλευρικά τόξα) και οι βασικές, προσιτές στην ψηλάφηση, κοίτες λεμφαδένων (μασχαλιαίες, υπερκλείδιες χώρες).

Εργαστηριακές Εξετάσεις: ανάλογα με την ηλικία της εξεταζόμενης, εκτιμώνται απεικονιστικές εξετάσεις μαστού, όπως μαστογραφία δύο λήψεων, υπερηχογράφημα μαστών, μαγνητική μαστογραφία.

Διαφορική Διάγνωση: σύνθετη διαδικασία αποκλεισμού νόσων και περιορισμού της διάγνωσης στις πιο πιθανές νόσους με βάση τα υπάρχοντα ευρήματα.

Εκτίμηση – Σύσταση: ο συνδυασμός των πληροφοριών από την παραπάνω διαγνωστική διαδικασία οδηγεί σε μια σαφή εικόνα της ενδεικνυόμενης αντιμετώπισης (εξέταση αρνητική για παθολογία, εύρημα καλόηθες μη χρήζον περαιτέρω αντιμετώπισης, εύρημα πιθανα καλόηθες χρήζον επανεξέτασης σε εύλογο διάστημα, εύρημα ύποπτο χρήζον βιοψίας, εύρημα δηλωτικό κακοήθειας χρήζον επιβεβαίωσης και προγραμματισμού αντιμετώπισης)

Καταγραφή: είναι σημαντικό όλες οι προαναφερθείσες πληροφορίες να καταγράφονται στον ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου καθώς και σε συνοδευτικό ενημερωτικό σημείωμα, που ο εξεταζόμενος οφείλει να προσκομίζει σε κάθε εξέτασή του.