Η Εικόνα του Καρκίνου του Μαστού

Εντατική επιστημονική έρευνα επικεντρώνεται στην προσπάθεια να εξακριβωθούν οι μηχανισμοί της καρκινογένεσης στο μαστό. Οι πληροφορίες είναι πολλές αλλά δεν δίνουν ακόμη την πλήρη εικόνα. Για το λόγο αυτό και ο καρκίνος του μαστού χαρακτηρίζεται ως ετερογενής νόσος, δηλαδή με πολλές μορφές και εκδηλώσεις. Ταυτόχρονα, κάθε οργανισμός που νοσεί, με το γενετικό υλικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλληλεπιδρά με τη νόσο και επηρεάζει την εξέλιξή της.

Στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού καταβάλλεται συνεχώς προσπάθεια να ταυτοποιηθούν συγκεκριμένες μορφές του, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε μία, ώστε η θεραπεία να είναι στοχευμένη ανά κατηγορία, αποτελεσματική και επαρκής για την κακοήθεια αλλά και το λιγότερο δυνατό επιβλαβής για τον οργανισμό.

Δύο είναι οι βασικοί άξονες βάσει των οποίων ταξινομούμε και κατ’επέκταση χειριζόμαστε τη νόσο:

  1. Η έκταση της νόσου, το καρκινικό δηλαδή φορτίο
  2. Η βιολογία της νόσου, η ιδιαίτερη δηλαδή συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων

Έκταση της Νόσου

Η έκταση της νόσου προσδιορίζεται με κλινικά και απεικονιστικά κριτήρια, η δε βιολογική της συμπεριφορά με μελέτη των καρκινικών κυττάρων σε μορφολογικό, λειτουργικό – μοριακό και γενετικό επίπεδο.

Βιολογία της Νόσου

Η μακροχρόνια επιστημονική έρευνα πάνω στον καρκίνο του μαστού έχει πλέον αποδείξει ότι η προσέγγιση της νόσου μόνο με όρους τοπογραφικούς, δηλαδή σε ποιο σημείο βρίσκεται (μαστός, λεμφαδένες, άλλα όργανα) και σε ποια ποσότητα (μέγεθος όγκου, αριθμός λεμφαδένων, αριθμός μεταστάσεων ) δεν επαρκεί για μια επιτυχημένη θεραπευτική αντιμετώπιση. Και αυτό γιατί νόσοι με παρόμοια τοπογραφικά χαρακτηριστικά είχαν διαφορετική πορεία και εξέλιξη. Το συμπέρασμα ήταν ότι υπάρχουν επιμέρους χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων που καθορίζουν την επιθετικότητά τους και την ανταπόκρισή τους στους θεραπευτικούς χειρισμούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσδιορίστηκαν αρχικά στη μορφολογία των κυττάρων. Ακολούθησε ο προσδιορισμός λειτουργικών διαφορών τους και πλέον βρισκόμαστε στην εποχή της μελέτης των γονιδίων που ενεργοποιούνται στα καρκινικά κύτταρα. Ανάλογα με τη μελετώμενη παράμετρο έχουμε και τις παρακάτω ταξινομήσεις

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη