Μαγνητική Μαστογραφία

Μαγνητική Μαστογραφία

Η μαγνητική μαστογραφία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μια αξιόπιστη απεικονιστική μέθοδος του μαστού. Έρχεται να μας δώσει εικόνες του μαζικού παρεγχύματος, χρησιμοποιώντας μια τελείως διαφορετική τεχνολογία από τη συμβατική και καθιερωμένη της ακτινοβολίας Χ ή ακόμη και των υπερήχων.

Ποια είναι η τεχνική διενέργειας της μαγνητικής μαστογραφίας;

Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια μιας εξέτασης σε μαγνητικό τομογράφο, ένας δυνατός μαγνήτης κυκλικού σχήματος που περιβάλλει το σώμα, προκαλεί συντονισμό των πυρήνων υδρογόνου, που υπάρχουν σε όλους τους ιστούς, με διαφορετική ωστόσο περιεκτικότητα ανά όργανο και σύσταση αυτού. Ταυτόχρονα, εκπέμπονται ραδιοκύματα τα οποία επηρεάζονται από τον παραπάνω συντονισμό και τα οποία εξερχόμενα από το σώμα έχουν υποστεί αλλαγές, ανάλογες των “μαγνητισμένων” ιστών που έχουν διανύσει.

Οι τελευταίες καταγράφονται και αποτυπώνονται πλέον από ειδικά συστήματα πρόσληψης και επεξεργασίας των αλλαγμένων ραδιοκυμάτων και μετατρέπονται σε αντιληπτές εικόνες, αντίστοιχες των μελετώμενων οργάνων. Με τον τρόπο αυτό απεικονίζονται μορφολογικά τα εκάστοτε όργανα, καθώς και το περιεχόμενό τους.

Παράλληλα, με τη χορήγηση ενδοφλέβια κατάλληλου υλικού, ευαίσθητου στο μαγνητικό πεδίο, μελετάται και η αγγείωση των οργάνων πέρα από τη μορφολογία τους, δηλαδή πραγματοποιείται και λειτουργική απεικόνιση.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επίτευξη βέλτιστης ποιότητας της εξέτασης;

 • Ισχυρό μαγνητικό πεδίο (> 1Tesla)
 • Κατάλληλο πηνίο για εξέταση μαστού
 • Χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (ενδοφλέβιο σκιαγραφικό)
 • Κατάλληλη ορμονική κατάσταση ασθενούς (πριν την ωχρινική – εκκριτική φάση), 7-12 περίπου ημέρες μετά την έναρξη της τελευταίας εμμήνου ρύσεως
 • Εμπειρία ακτινολογικής ομάδας (τεχνολόγος- κτινοδιαγνώστης)

Ποια είναι τα ευρήματα της μαγνητικής μαστογραφίας;

 • Εκτίμηση συνολικά του μαζικού παρεγχύματος και των δύο μαστών ως προς την πρόσληψη του σκιαγραφικού (ποσότητα, ταχύτητα, έκταση κατανομής)
 • Περιοχές με διαφορετική μορφολογία ως προς το υπόλοιπο παρέγχυμα (μέγεθος, σχήμα, όρια)
 • Περιοχές με διαφορετική πρόσληψη του σκιαγραφικού από το υπόλοιπο παρέγχυμα (ταχύτητα πρόσληψης και έκπλυσης αυτού)
 • Εκτίμηση γαλακτοφόρων πόρων (σκαιγράφηση τοιχώματός τους και απεικόνιση του περιεχομένου τους)
 • Εκτίμηση μασχαλιαίων λεμφαδένων

Ποιες είναι οι ενδείξεις διενέργειας Μαγνητικής Μαστογραφίας;

Στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου σε συνδυασμό με την ψηφιακή μαστογραφία

 1. Γυναίκες πολύ υψηλού κινδύνου (φορείς μεταλλάξεων, ακτινοβολία θώρακα σε ηλικία < 30 ετών), ετησίως από την ηλικία των 30 ετών και άνω
 2. Γυναίκες υψηλού κινδύνου (ιστορικό Ca μαστού ή ατυπίας σε προηγηθείσα βιοψία), ανάλογα με την ηλικία στην οποία έγινε η διάγνωση
 3. Γυναίκες με πολύ πυκνούς μαστούς (ACR IV)
 4. Γυναίκες με ενθέματα σιλικόνης (έλεγχος μαζικού παρεγχύματος και ακεραιότητας ενθεμάτων)

Στο πλαίσιο διαφοροδιάγνωσης

 1. Επί ασαφών ευρημάτων στη μαστογραφία και το υπερηχογράφημα των μαστών, που εγείρουν υπόνοια κακοήθειας
 2. Σε διάγνωση κακοήθειας όταν υπάρχει υπόνοια πολυεστιακότητας – πολυκεντρικότητας (λοβιακή νόσος, διάσπαρτες μικροαποτιτανώσεις, πολλαπλές οζώδεις σκιάσεις, πολλοί πυκνοί μαστοί με χαμηλή ευαισθησία στη μαστογραφία)
 3. Σε διάγνωση κακοήθειας με σχεδιασμό χορήγησης νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας, για έλεγχο ανταπόκρισης στη θεραπεία
 4. Σε παρακολούθηση μαστών για τοπική υποτροπή μετά επέμβαση διατήρησης μαστού, για ακριβέστερο χαρακτηρισμό μετεγχειρητικών αλλοιώσεων
 5. Σε ύπαρξη νόσου σε μασχαλιαίους λεμφαδένες χωρίς μαστογραφική/ υπερηχογραφική ανάδειξη αντίστοιχης βλάβης στο μαστό (Occult Breast Cancer)
 6. Σε υπόνοια ρήξης ενθεμάτων σιλικόνης
 7. Σε ύποπτο ψηλαφητό μόρφωμα σε γυναίκα < 30 ετών
 8. Σε ύποπτο ψηλαφητό μόρφωμα σε γυναίκα σε κύηση (μετά το 1ο 3μηνο, οπότε μπορεί να λάβει σκιαγραφικό)
 9. Σε παθολογικό εύρημα εκ των γαλακτοφόρων πόρων