Ινοαδένωμα Μαστού

Ινοαδένωμα είναι η πιο απλή μορφή ινοεπιθηλιακού όγκου που εμφανίζεται συχνά ως ψηλαφητή, κινητή, διακριτή, ελαστική μάζα. Δεν είναι κακόηθες και συνήθως προτείνεται η τακτική παρακολούθησή, του μετά ωστόσο από διαδερμική βιοψία, ώστε να είναι εξακριβωμένη η φύση του μορφώματος. Χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως διάμετρο μεγαλύτερη από 2-4 εκατοστά, πολύ γρήγορη αύξηση του μεγέθους του ή όταν τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά του εγείρουν την υπόνοια κακοήθειας.

Αφαίρεση Ινοαδενώματος

Τα ινοαδενώματα είναι μεικτής κυτταρικής σύστασης όγκοι, αναφερόμενοι ως ινοεπιθηλιακοί. Παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και ανάλογα με τον κυρίαρχο κυτταρικό πληθυσμό διακρίνονται σε απλά ινοαδενώματα, σύνθετα και τους φυλλοειδείς όγκους. Τίθεται ένδειξη αφαίρεσής όταν:

– ξεπερνούν σε μέγεθος τα 2 εκατοστά
– μορφολογικά έχουν εικόνα υπέρ μιας πιο σύνθετης αλλοίωσης
– αυξάνουν σε μέγεθος
– δείχνουν ατυπία στη διαδερμική βιοψία

Η χειρουργική επέμβαση γίνεται κατά προτίμηση με γενική αναισθησία, ώστε η εμπειρία για την ασθενή να είναι ελάχιστα τραυματική. Ανάλογα με τη θέση του ινοαδενώματος στο μαστό, πριν τη χειρουργική επέμβαση τοποθετείται συρμάτινος οδηγός με υπερηχογραφική καθοδήγηση ώστε ο εντοπισμός του να γίνεται με ακρίβεια. Η εκτομή γίνεται βάσει των αρχών της ογκοπλαστικής χειρουργικής. Η τομή είναι η ελάχιστη δυνατή και σε κατάλληλο σημείο, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση της βλάβης στο παρέγχυμα. Πραγματοποείται κατάλληλη προσέγγιση της βλάβης και αφαίρεση αυτής περιμετρικά.
Εάν τα χαρακτηριστικά της βλάβης και πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα μιας προηγηθείσας διαδερμικής βιοψίας εμβάλουν την υπόνοια φυλλοειδούς όγκου είναι απαραίτητο η βλάβη να αφαιρεθεί με μεγαλύτερο όριο υγιούς ιστού γύρω από αυτή, περίπου 1 εκατοστό. Το κενό που δημιουργείται συγκλείεται με απορροφήσιμα ράμματα και αντίστοιχα κλείνεται η τομή με ενδοδερμική ραφή. Η αποκατάσταση είναι ταχεία.

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη

Διαβάστε για Επεμβάσεις Καλόηθων Παθήσεων: