Ευρήματα Μαστογραφίας

Ευρήματα

Κατά την εκτίμηση της μαστογραφίας πρέπει πρωτίστως να επισημαίνεται η σωστή τεχνική διενέργειας της μαστογραφίας (θέση μαστού, πίεση, ακτινοβολία). Ειδική μνεία γίνεται στη μαστογραφική πυκνότητα του αδένα, δεδομένου ότι αυτή επηρεάζει τη διαγνωστική ακρίβεια της εξέτασης. Δηλαδή, αυξημένη πυκνότητα ουσιαστικά υπονοεί μικρότερη ευαισθησία της εξέτασης να αναγνωρίσει μικρού μεγέθους βλάβες, ενώ αντίθετα μειωμένη πυκνότητα σημαίνει αυξημένη ακρίβεια. Ακολούθως, εκτιμάται η συμμετρία των δύο μαστών, ως προς το μέγεθος και κυρίως την εσωτερική κατανομή των ινοαδενικών στοιχείων, η απεικόνιση των θηλών και του δέρματος καθώς και των μασχαλιαίων κοιλοτήτων. Επισταμένα δε, αναζητώνται 4 διαφορετικές κατηγορίες ευρημάτων με ενδεχόμενα παθολογική σημασία:

– Διαταραχές αρχιτεκτονικής, δηλαδή αλλαγές στη φυσιολογική ακτινωτή κατανομή των ινοαδενικών στοιχείων του μαστου ποικίλης αιτιολογίας (μετεγχειρητικές αλλοιώσεις, κακοήθεια κ.α.)

– Σκιάσεις, δηλαδή αυξημένης πυκνότητας περιοχές του μαστού, επίσης πολλαπλής αιτιολογίας (συμπροβολή στοιχείων, ινοκυστικές αλλαγές, σκληρυντική αδένωση, κακοήθεια κ.α.)

– Οζίδια, δηλαδή σαφή μορφώματα που ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους (περίγραμμα, περιβάλλον ιστός, σκιερότητα) μπορεί να αφορούν τόσο σε καλόηθεις οντότητες π.χ. κύστεις, ινοαδενώματα όσο και σε κακοήθεις, πχ. ταχέως αναπτυσσόμενοι αδιαφοροποίητοι όγκοι κ.α

– Μικροαποτιτανώσεις, δηλαδή συγκεντρώσεις αλάτων ασβεστίου μεγέθους < 0,5χχ, που ανάλογα με τη μορφολογία τους, την κατανομή τους, τον αριθμό τους και την εξέλιξή τους στο χρόνο μπορεί να αναπτύσσονται σε ένα καλόηθες υπόστρωμα, όπως ινοκυστικές αλλαγές, σκληρυντική αδένωση, πλασματοκυτταρική μαστίτιδα ή και σε ένα κακόηθες περιβάλλον, όπως ενδοπορικό καρκίνωμα.

Διάγνωση – Χαρακτηρισμός Ευρημάτων

Για την καλύτερη συνενόηση των ακτινολόγων που γνωματεύουν μια μαστογραφία και των χειρουργών που καλούνται να τη συνεκτιμήσουν μαζί με την κλινική τους εξέταση έχει διαμορφωθεί και προταθεί από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ακτινολογίας, ένα πολύ χρηστικό σύστημα ταξινόμησης των ευρημάτων της μαστογραφίας. Περιλαμβάνει εκτίμηση πυκνότητας παρεγχύματος και εκτίμηση επικινδυνότητας ευρήματος, με συνοδό σύσταση αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα:

Πυκνότητα μαζικού αδένα κατά ACR: 4 διαβαθμίσεις

Ι < 25%, ΙΙ 25-50%, ΙΙI 50-75% και ΙV > 75% του αδένα αποτελείται από ινοαδενικά στοιχεία

Ταξινόμηση ευρημάτων κατά BIRADS: 7 διαβαθμίσεις

Ι= φυσιολογική απεικόνιση, επενεξέταση σε 1 έτος

ΙΙ= καλόηθες εύρημα, επενεξέταση σε 1 έτος

ΙΙΙ= πιθανότητα κακοήθειας < 2%, επενεξέταση σε 6 μήνες

ΙV= πιθανότητα κακοήθειας 2-95%, ιστολογική ταυτοποίηση

V= πιθανότητα κακοήθειας > 95%, ταυτοποίηση, προγραμματισμός θεραπείας

VI= επιβεβαιωμένη κακοήθεια και

0 = δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το εύρημα και χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση

Χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού

Λιακουπαρασκευη

Διαβάστε ακόμη για τη Μαστογραφία – Τομοσύνθεση: