χειρουργικής ογκολογίας

Ογκολογική Χειρουργική για Καρκίνο μαστού

Η ορθή άσκηση της χειρουργικής ογκολογίας του μαστού διέπεται από ορισμένες αρχές:

  • ιστολογική διάγνωση πριν από οποιαδήποτε χειρουργική θεραπεία, κατά προτίμηση με διαδερμική βιοψία
  • προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του όγκου, δηλαδή μορφολογία, αρχιτεκτονική,
    επιθετικότητα, ταχύτητα πολλαπλασιασμού και έκφραση ειδικών μορίων των κυττάρων του
  • χαρτογράφηση της έκτασης του καρκινικού φορτίου στον ίδιο το μαστό, τη σύστοιχη μασχάλη και τα απομακρυσμένα όργανα του υπόλοιπου σώματος
  • συνεκτίμηση ηλικίας και συνοδών παθήσεων του ασθενούς
  • συνεκτίμηση αισθητικών παραμέτρων
  • συνυπολογισμός των συμπληρωματικών θεραπειών, επιπλέον της χειρουργικής θεραπείας, δηλαδή του πιθανού οφέλους που θα προσφέρουν αλλά και της νοσηρότητας που συνεπάγονται
  • κατανοητή ενημέρωση του ασθενούς ώστε η συμμετοχή του στη λήψη της σωστής απόφασης να είναι συνειδητή, με βάση την εκτίμηση της πραγματικής έκτασης της νόσου, το όφελος και τη νοσηρότητα των εναλλακτικών ενδεικνυόμενων θεραπειών και τις ανάγκες και επιθυμίες του ίδιου και της οικογένειάς του.